pl

czytaj więcej

Regulamin

REGULAMIN obiektu LoveSea apartments Rewal.

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00.
 3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu z wyprzedzeniem. Będą one uwzględniane w miarę możliwości. Przedłużenie pobytu może być objęte dodatkową opłatą.
 5. Karty do apartamentu oraz pilot do bramy zostaną przekazane w RECEPCJI znajdującej się w Rewalu przy ulicy Klifowej 56.
 6. Dokładny termin i godzina przyjazdu Gościa do apartamentu powinna zostać potwierdzona telefonicznie lub mailowo, najpóźniej na dzień przed przyjazdem.
 7. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z Gościem, ma ona prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej.
 8. LoveSea apartments Rewal zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który:
  1. nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości
  2. znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  3. odnosi się wulgarnie do pracowników obiektu
  4. stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu
  5. odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowe opłaty
 9. Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie.
 10. Goście zobowiązani są do przechowywania kart wejścia do aparatemtnu oraz pilota do bramy z należytą starannością. W przypadku zgubienia karty lub pilota Goście zostaną obciążeni kosztami w wysokości 200 zł.
 11. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email etc.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 12. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Lokalu lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest Lokal, jak i w mieszkaniach sąsiadujących z Lokalem, nie wynikające z normalnego użytkowania Lokalu, wyrządzone przez Gościa oraz przez osoby przebywające z nim w Lokalu.
 13. Gość jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych w apartamencie oraz osobom trzecim  w Lokalu przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Gość zobowiązany jest do poinformowania RECEPCJI lub osoby upoważnionej o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
 14. Obsługa apartamentu ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu w przypadku zauważenia zagrożeń na bezpieczeństwu gości lub mienia. W przypadku niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu, podejrzenia zachowania mogącego znacznie pogorszyć stan apartamentu, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. LoveSea apartments Rewal zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości z apartamentów w powyższych sytuacjach.
 15. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji Gość zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 200 zł za każdą dodatkową osobę za dobę. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie Właściciel może również odmówić wydania kart.
 16. Przebywanie zwierząt w apartamencie jest niedozwolone. 
 17. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i innych używek. W przypadku wyczucia zapachu wyżej wymienionych, Właściciel obciąży gościa kwotą w wysokości 500 zł za wywabianie zapachu.
 18. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w lokalu.
 19. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić Właścicielowi lub jego przedstawicielowi wynajmowany lokal w celu skontrolowania jego stanu.
 20. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właścicieli apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 21. Obiekt zapewnia 1 miejsce parkingowe na terenie obiekt dla 1 apartamentu.
 22. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie pojazdu należącego do Gościa, jak również rzeczy wartościowe pozostawione w apartamencie.
 23. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 24. Korzystanie z usług LoveSea apartments Rewal stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

Życzymy udanego wypoczynku i zapraszamy ponownie:)